Komitet Astronomii PAN został powołany w 1952 r., a w obecnym kształcie funkcjonuje na podstawie Uchwały nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.
Komitet Astronomii PAN swoim zakresem działania obejmuje astronomię, a do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi astronomii oraz wykorzystaniu jej osiągnięć.
Komitet Astronomii PAN pełni również funkcję Komitetu Narodowego ds. Wspólpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną.
Komitet Astronomii PAN wybiera przedstawiciela Polski w międzynarodowym konsorcjum wydającym czasopismo "Astronomy & Astrophysics" oraz corocznie występuje o przyznanie środków na wydawanie czasopisma.