Komitet Astronomii PAN stanowczo potępia barbarzyńską agresję i działania wojenne prowadzone przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy, stanowiące pogwałcenie wszelkich reguł cywilizowanego świata. W zaistniałej sytuacji Komitet Astronomii PAN, jako przedstawiciel całego polskiego środowiska astronomicznego stoi na stanowisku, że powinno się w najszerszym możliwym zakresie wspierać mieszkańców Ukrainy. Protestując przeciwko zbrojnej napaści Rosji na suwerenne państwo, Komitet Astronomii PAN rekomenduje zerwanie lub zawieszenie wszelkiej współpracy z instytucjami i projektami rosyjskimi, a także niebranie udziału w publikacjach, na których widnieją afiliacje rosyjskich instytucji. Wierzymy, że każde konsekwentne działanie pokazujące naszą niezgodę na bandycką politykę prowadzoną przez Federację Rosyjską zbliża nas do zakończenia wojny i powrotu do normalnej naukowej współpracy.

 

The Committee of Astronomy of the Polish Academy of Sciences strongly condemns the barbaric aggression and military actions carried out by the Russian Federation on the territory of Ukraine, which constitute a violation of all the rules of the civilized world. In this situation, the Committee of Astronomy of the Polish Academy of Sciences, as a representative of the entire Polish astronomical community, takes the position that the inhabitants of Ukraine should be supported to the greatest possible extent. Protesting against Russia's armed attack on a sovereign state, the Committee of Astronomy of the Polish Academy of Sciences recommends breaking or suspending any cooperation with Russian institutions and projects, as well as not taking part in publications with Russian affiliations. We believe that every consistent action showing our complete disagreement with the bandit policy pursued by the Russian Federation brings us closer to ending the war and returning to normal scientific cooperation.