Regulamin Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu

w dniu 18 grudnia  2020 roku [Uchwała nr 1/2020]

 
 
§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 18 grudnia 2020 roku [uchwała nr 1/2020] i zatwierdzony przez Prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 12 stycznia 2021 roku. Komitet działa przy Wydziale III PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny astronomia służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695, 1086) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi astronomii oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. organizacja debat, dyskusji i konferencji naukowych dotyczących istotnych problemów astronomii lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
 2. przygotowywanie analiz, ekspertyz, opinii, ocen stanu nauki i prognoz naukowych. oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie astronomia;
 3. opiniowanie polskiej polityki naukowej dotyczącej projektów aparaturowych i kosmicznych oraz obserwatoriów dla astronomii;
 4. przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb astronomii lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z inicjatywy Komitetu, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
 5. współdziałanie z organami rządowymi w szczególności z ministerstwami odpowiedzialnymi za naukę i szkolnictwo wyższe oraz edukację, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 6. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań, prac naukowych, debat, dyskusji i konferencji naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinie astronomia reprezentowanej w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 7. analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
 8. współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 9. dbałość o widoczność nauki polskiej na świecie oraz rozwój współpracy międzynarodowej;
 10.  przygotowywanie wspólnie z innymi komitetami naukowymi multidyscyplinarnych opracowań naukowych na wniosek jednego z organów Akademii;
 11. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie astronomii;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności występowanie o środki na opłacenie składki do międzynarodowego konsorcjum wydającego czasopismo “Astronomy & Astrophysics”, oraz wybór przedstawiciela Polski w  Board of Directors  of Astronomy and Astrophysics;
 13. inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną:
  1. koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną,
  2. organizowanie konferencji naukowych w zakresie problematyki wchodzącej w zakres programów naukowych Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  3. propagowanie na forum Międzynarodowej Unii Astronomicznej osiągnięć polskiej nauki i upowszechnianie w kraju programu działalności Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  4. wnioskowanie o udziale i składzie oficjalnych delegacji na walne zgromadzenie, kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  5. wysuwanie przedstawicieli nauki polskiej do władz Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  6. opiniowanie kandydatur kandydatów na członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej;
 14. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu astronomii;
 15. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu astronomii;
 16. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu astronomii;
 17. patronat nad konferencjami i seminariami.
 
§ 4

Komitet pełni funkcję komitetu narodowego Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

 

§ 5
 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści z zakresu astronomii, astrofizyki i badań kosmicznych reprezentujący środowisko naukowe dyscypliny astronomia, wybrani zgodnie z aktualnym Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.
 3. Komitet może wybrać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.
 4. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału III PAN.

 

§ 6
 1. Organami Komitetu są:
  1. Przewodniczący Komitetu,
  2. Prezydium Komitetu.
§ 7
 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu i zebrania plenarne w miarę potrzeb i przewodniczy tym zebraniom. Ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez Dziekana Wydziału III PAN zastępca przewodniczącego Komitetu.
 2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz głosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu poprzez powiadomienie członków Komitetu i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 4. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu poprzez powiadomienie członków Prezydium Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 
§ 8
 1. 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:
  1. przewodniczący,
  2. jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),
  3. członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).
 2. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
 3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.
 5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.
 6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący, członkowie honorowi Komitetu, przewodniczący komisji, sekcji oraz zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

 

§ 9
 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie  planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 10
 1. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Dopuszcza się formę głosowania pisemnego przy użyciu elektronicznych form komunikacji.
 2. W posiedzeniach komitetów naukowych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

 

§ 11
 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz zadań wymienionych w § 3 mogą  zostać utworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne – komisje, sekcje, zespoły w trybie określonym przez zebranie plenarne komitetu i zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału.
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.