Komitet Astronomii PAN wyraża uznanie sygnatariuszom listu otwartego naukowców i dziennikarzy rosyjskich przeciw wojnie z Ukrainą (https://t-invariant.org/2022/02/we-are-against-war/). Każdy głos przeciwny takiej agresywnej polityce pochodzący od członków środowiska naukowego ma szczególną wagę dla uświadamiania opinii publicznej rosyjskiego społeczeństwa, co do faktycznych działań Rosji w Ukrainie. Zauważamy i doceniamy odwagę osobistą niezbędną do wyrażenia takiego stanowiska, w związku z realnym niebezpieczeństwem działań represyjnych wobec osób sprzeciwiających się oficjalnej polityce władz Federacji Rosyjskiej.

 

Комитет по астрономии Польской Aкадемии Hаук выражает солидарность с подписавшими открытое письмо протеста российских ученых и журналистов против войны с Украиной (https://t-invariant.org/2022/02/we-are-against-war/). Каждый голос против российской военной агрессии в Украине, исходящий от представителей научного сообщества, имеет особое значение для информирования российской общественности о реальных действиях России в Украине. Мы уважаем и ценим личное мужество, необходимое для выражения такой позиции, ввиду реальной угрозы репрессий по отношению к тем, кто выступает против официальной политики властей Российской Федерации.